Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Sędziszów Młp., 17.06.2018 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY „Zakup oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego   Zamawiający: Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch Ul. Jana Pawła II 19 39-120 Sędziszów Młp. NIP: 818-149-76-16 REGON: 180197655 www.pracowniapomyslow.pl     Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16.   Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości poniżej 50 000 tys zł na zakup elementu projektu tj. oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego.   Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.   Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch pod adresem www.pracowniapomyslow. pl, na stronie https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/        
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania w postaci oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego.  Oferowane oprogramowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany, stworzone zgodnie z poniższymi parametrami.  
 1. Zakres zamówienia: zakres zamówienia obejmuje zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania pod adresem www oraz pierwszym uruchomieniem oprogramowania lub przeprowadzeniu ewentualnych prób
 2. Nazwa zamówienia: oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego
 3. Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 48322000-1
 4. Wymagane parametry techniczne:
Oprogramowanie umożliwiające wdrożenie platformy online stworzonej w oparciu o język programowania JavaScript oraz bibliotekę jQuery UI tak, aby aplikacja była elastyczna, dostępna na urządzeniach mobilnych o minimalnych parametrach: Oprogramowanie będzie zawierało gotowe wzory projektów graficznych  oraz pozwoli na: – wybór gotowego projektu i jego modyfikacji; – możliwość dodania własnego obrazu (upload) jako tło projektu w formacie .jpg,.png. co najmniej z bazy 100 zdjęć/obrazów/ikon – możliwość dodania / usunięcia własnego loga / obrazu jako element oraz zmiany jego pozycji w polu roboczym ( nie mniej niż 5); – możliwość dodawania / usuwania gotowych obrazów z bazy aplikacji; – możliwość dodawania / usuwania pól tekstowych w polu roboczym oraz modyfikacji ich położenia na obszarze roboczym; – możliwość edycji pól dodanych w projekcie, zmiany koloru czcionki, rozmiaru, kursywy oraz podkreślenia; – możliwość zmiany czcionki, czcionki wybierane z bazy aplikacji; – możliwość korzystania z biblioteki własnych ikon, wzorów , szablonów, – możliwość dodania oraz modyfikacji drugiej strony projektu graficznego; – możliwość zapisu tworzonego projektu w przeglądarce ( cookies ), oraz do pliku .pdf, .jpg, .png, – graficzne przygotowanie gotowego oprogramowania z zastosowaniem kolorystyki używanej przez zamawiającego   Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.  
 1. Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia 31 lipca 2018 r. Przewidywany termin podpisania umowy – II polowa czerwca 2018 r.
 
 1. Miejsce dostawy: dostawa elektroniczna
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
 1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Oferują oprogramowanie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
 3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.   Dokumenty powinny być składane w oryginale lub formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie V. Wymagane dokumenty.   III. KRYTERIA WYBORU OFERTY Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
 1. Cena – 80%
 2. Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 20%
   
 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = A + B  , gdzie:   Ad. A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów. Jeżeli Dostawca oferuje rabaty lub upusty cenowe powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby cena netto byłą ceną ostateczną i całościową. Zamawiający nie dokonuje żadnych dodatkowych obliczeń. Cena nie może być wyrażona w obcej walucie.   Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.   Ad. B. Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 1. a) przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
 2. b) przystąpienie do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,
 3. c) przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia –
0 punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.   Łączna ocena ofert: Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena,  Kryterium B. Czas przystąpienia do usunięcia awarii zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.   W razie opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii dostawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych. Przystępując do złożenia oferty, Oferent wyraża zgodę na obciążenie go ryczałtową kwotą 500,00 złotych netto za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia od zdeklarowanego czasu na usunięcie awarii.   W/w nie wykluczają się tj. mogą się łączyć.  
 1. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
  Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczać za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.    
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA
 2. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
 3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
 5. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim.
 6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.
 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
 9. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn bez skutków prawnych i finansowych.
 15. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 16. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY Ofertę należy złożyć:
 1. A) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch, Ul. Jana Pawła II 19, 39-120 Sędziszów Młp.
– w przypadku żłożenia oferty drogą pocztową: w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: Oferta na zakup oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego  „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”
 1. B) pocztą elektroniczną: na adres biuro@pracowniapomyslow.pl w temacie wiadomości podając Oferta na zakup oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”
      VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25 czerwca 2018 r., do godz. 23:59 – pocztą, listem poleconym, kurierem:  w siedzibie przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch, Ul. Jana Pawła II 19, 39-120 Sędziszów Młp. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty – pocztą elektroniczną na adres: biuro@pracowniapomyslow.pl
 1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 2. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny poszczególnych zamówień, okres gwarancji i czas przystąpienia do usunięcia awarii.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00.
 6. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
 7. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert.
 8. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na stronie internetowej przedsiębiorstwa tj. www.pracowniapomyslow. pl.
 
 1. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.  
 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z przedsiębiorstwem Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa  przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między przedsiębiorstwem Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa lub osobami wykonującymi w imieniu przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.  
 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Ewelina Święch
 3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
biuro@pracowniapomyslow.pl
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.
  XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
 •  zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 •  zmiany terminu płatności,
 •  zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
 1. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
  XIII. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Załącznik nr 1 – Formularz oferty_platforma
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami
    Z poważaniem, Ewelina Święch – właściciel