Wyniki postępowania nr 12/2018

W związku z przeprowadzoną oceną zapytania ofertowego z dn. 17.06.2018 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy środków trwałych w postaci oprogramowania do stworzenia platformy online do samodzielnego projektowania graficznego dla przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16, zgodnie z zapisami w/w zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wzięło udział 3 (trzy) firmy:
  1. Veeo Sp.zo.o., Krzemienica 303, 37-125 Czarna, uzyskując 80 pkt.
  2. nFinity.pl Sp.z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, uzyskując 3,8 pkt.
  3. Innovation Software Sp.z o.o., ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, uzyskując 43,37 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, czyli Veeo Sp.zo.o. Krzemienica 303, 37-125 Czarna.