Wyniki postępowania nr 9/2018

W związku z przeprowadzoną oceną zapytania ofertowego z dn. 29.04.2018 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy środków trwałych w postaci nitownicy dla przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16, zgodnie z zapisami w/w zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wzięła udział 1 (jedna) firma:
  1. Peleman Industries Sp. zo.o. Ul. Nowogrodzka 10/8 00-511 Warszawa – oferta uzyskała 90 pkt.
W ramach niniejszego zapytania po wyznaczonym terminie składania ofert, wpłynęła oferta firmy Kakado, ul. Kościuszki 86, 42-500 Będzin. Zgodnie z pkt VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT niniejszego zapytania ofertowego ppkt 1. oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, czyli Peleman Industries Sp. zo.o. Ul. Nowogrodzka 10/8 00-511 Warszawa.