Wyniki postępowania nr 8/2018

W związku z prowadzoną oceną zapytania ofertowego z dn. 29.04.2018 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy środków trwałych w postaci bigownicy dla przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16, zgodnie z zapisami w/w zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wzięły udział 1 (jedna) firma:
  1. Grafmasz – Tomasz Wiąk, ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferowane urządzenie nie spełniło minimalnych, wymaganych parametrów technicznych. W związku z tym oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej.