Wyniki postępowania nr 7/2018

W związku z prowadzoną oceną zapytania ofertowego z dn. 26.04.2018 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy środków trwałych w postaci oprogramowania do wspomagania projektowania indywidualnych wzorów graficznych  dla przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16, zgodnie z zapisami w/w zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wzięło udział 3 (trzy) firmy:
  1. Eupol Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska – oferta nie spełnia kryteriów dopuszczających.
  2. Lexus Computers Tomasz Pasoń, ul. Mazowiecka 34/21, 30-023 Kraków – uzyskując 100 pkt.
  3. Centrum Quatro Iwona Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów – oferta nie spełnia kryteriów dopuszczających.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, czyli Lexus Computers Tomasz Pasoń, ul. Mazowiecka 34/21, 30-023 Kraków.